Sansern Rianthong's profile

Pixelnulok-SlideScrolling-4Bit

Pixelnulok-SideScrolling-4Bit
ศิลปะพิกเซลมุมมองเลื่อนซ้ายขวา (SideScrolling)

ผลงานชิ้นนี้นำเสนอพื้นที่บริเวณถนนพุทธบูชา ซึ่งมีอัตลักษณ์ของชุมชน 3 ด้าน ได้แก่
             (1) อัตลักษณ์ด้านพื้นที่มุมมองเลื่อนซ้ายขวาของห้างร้าน อาคารพาณิชย์เก่าแก่ และตลาดสดถนนพุทธบูชา เพื่อให้เห็นพื้นที่ธุรกิจและการค้าขาย พื้นที่ตลาดและแหล่งอาหารการกิน และพื้นที่จุดสนใจ
            (2) อัตลักษณ์ด้านวิถีชีวิตของผู้คนกำลังทำกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การค้าขาย และการสัญจรเดินทาง
            (3) อัตลักษณ์ด้านประวัติศาสตร์ อาคารพาณิชย์และร้านค้าเก่าแก่ในชุมชน

            ชุมชนพุทธบูชา จังหวัดพิษณุโลก เป็นพื้นที่เก่าแก่ตั้งอยู่บริเวณริมแม่น้ำน่าน ในอดีตเคยเป็นศูนย์กลางความเจริญของจังหวัด เป็นที่ตั้งของสถานที่ราชการ ตลาด ร้านค้า ร้านอาหาร โรงแรม โรงภาพยนตร์ โรงยาฝิ่น โรงเรียน และท่าเรือ โดยเฉพาะท่าเรือของชุมชนนั้นเป็นจุดที่ผู้คนใช้สัญจรเดินทาง ขนส่งผู้คน ติดต่อค้าขาย แลกเปลี่ยนสินค้า และจอดพักเรือสินค้า จนต่อมาได้พัฒนากลายเป็นชุมชนเรือนแพและถูกใช้เป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งของจังหวัดพิษณุโลก ดังคำขวัญประจำจังหวัดวรรคหนึ่งที่ว่า “สองฝั่งน่านล้วนเรือนแพ” ชุมชนเรือนแพพิษณุโลกเป็นชุมชนโบราณ ปรากฏในภาพถ่ายในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 คราวเสด็จประพาสเมืองพิษณุโลก ช่วงปี พ.ศ. 2444  (สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม. 2541, 164-165)
            หลังเกิดเหตุไฟไหม้ใหญ่ในเมืองพิษณุโลก ในปี พ.ศ. 2500 ได้สร้างความเสียหายให้กับเมืองพิษณุโลกอย่างมาก เมื่อมีการบูรณะเมือง ศูนย์ราชการจึงถูกย้ายออกไปจากย่านการค้า ศูนย์กลางการค้าขายขยายไปจากบริเวณแม่น้ำน่านไปยังบริเวณสถานีรถไฟ อาคารที่สร้างขึ้นในที่ดินของทางราชการถูกกำหนดให้มีรูปทรงเป็นอาคารคอนกรีต ด้วยเหตุนี้อาคารบ้านเรือนในตัวเมืองพิษณุโลกจึงเปลี่ยนจากห้องแถวไม้มุงหลังคาสังกะสี กลายมาเป็นอาคารตึกสมัยใหม่มุงหลังคาด้วยกระเบื้อง ย่านการค้าตลาดใต้ในพื้นที่ชุมชนพุทธบูชา ที่เคยเป็นชุมชนใจกลางเมือง จึงได้เปลี่ยนไปเป็นชุมชนเล็ก ๆ ในเมืองพิษณุโลกแทน (สถาปนะวรรธนะ. 2543, 179)

ผลงานชิ้นนี้ เป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยเรื่อง "ศิลปะพิกเซลเพื่อนำเสนออัตลักษณ์ของชุมชนพุทธบูชา จังหวัดพิษณุโลก" โดย สรรเสริญ เหรียญทอง มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยนเรศวร ห้ามนำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ก่อนได้รับอนุญาติ
This project is part of Creative Research Project "Pixel Art for Representation the Identity of Buddhabhudha Community, Phitsanulok" by Sansern Rianthong from Naresuan University, Thailand. This work is copyright of Naresuan University. Do not use for commercial benefits before receiving permission.

ติดต่อขอนำผลงานไปใช้ประโยชน์ด้านต่าง ๆ ได้ที่คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร หรือ Email: zoodstudio@gmail.com
Pixelnulok-4-SlideScroller
แผนที่ชุมชนพุทธบูชา
ลักษณะพื้นที่บริเวณถนนพุทธบูชา
วิถีชีวิตของผู้คนบริเวณถนนพุทธบูชา
ร้านสังฆภัณฑ์ บริเวณถนนพุทธบูชา
ร้านค้าและอาคารพาณิชย์เก่าแก่
ร้านค้าและอาคารพาณิชย์เก่าแก่
ป้ายที่ทำการทรัพย์สินพระมหากษัตริย์
ตลาดสดเทศบาล 1 / ตลาดกิติกร / ตลาดใต้
ร้านสะดวกซื้อ
ภาพวาดหญิงสาว บริเวณร้านเสรียนต์ (เดิม)
Pixelnulok-SlideScrolling-4Bit
Published:

Pixelnulok-SlideScrolling-4Bit

ผลงานชิ้นนี้ เป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยเรื่อง "ศิลปะพิกเซลเพื่อนำเสนออัตลักษณ์ของชุมชนพุทธบูชา จังหวัดพิษณุโลก" โดย สรรเสริญ เหรียญทอง มหาวิทยาลัยน Read More

Published: