user's avatar
Pixelnulok-Isometric-6Bit
Pixelnulok-Isometric-6Bit
ศิลปะพิกเซลมุมมองไอโซเมตริก (Isometric)

           ผลงานชิ้นนี้นำเสนอพื้นที่บริเวณถนนพญาลิไท และวงเวียนหอนาฬิกา ของชุมชนพุทธบูชา จังหวัดพิษณุโลก โดยนำเสนออัตลักษณ์ของชุมชน 3 ด้าน
           (1) อัตลักษณ์ด้านพื้นที่ ได้แก่ พื้นที่ธุรกิจและการค้าขาย พื้นที่ตลาดและแหล่งอาหารการกิน และพื้นที่จุดสนใจ
           (2) อัตลักษณ์ด้านวิถีชีวิต ได้แก่ การทำกิจกรรมค้าขาย การสัญจรเดินทาง ท่องเที่ยว ฯลฯ
           (3) อัตลักษณ์ด้านประวัติศาสตร์ ได้แก่ หอนาฬิกาประจำเมือง

            ชุมชนพุทธบูชา จังหวัดพิษณุโลก เป็นพื้นที่เก่าแก่ตั้งอยู่บริเวณริมแม่น้ำน่าน ในอดีตเคยเป็นศูนย์กลางความเจริญของจังหวัด เป็นที่ตั้งของสถานที่ราชการ ตลาด ร้านค้า ร้านอาหาร โรงแรม โรงภาพยนตร์ โรงยาฝิ่น โรงเรียน และท่าเรือ โดยเฉพาะท่าเรือของชุมชนนั้นเป็นจุดที่ผู้คนใช้สัญจรเดินทาง ขนส่งผู้คน ติดต่อค้าขาย แลกเปลี่ยนสินค้า และจอดพักเรือสินค้า จนต่อมาได้พัฒนากลายเป็นชุมชนเรือนแพและถูกใช้เป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งของจังหวัดพิษณุโลก ดังคำขวัญประจำจังหวัดวรรคหนึ่งที่ว่า “สองฝั่งน่านล้วนเรือนแพ” ชุมชนเรือนแพพิษณุโลกเป็นชุมชนโบราณ ปรากฏในภาพถ่ายในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 คราวเสด็จประพาสเมืองพิษณุโลก ช่วงปี พ.ศ. 2444  (สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม. 2541, 164-165)
            หลังเกิดเหตุไฟไหม้ใหญ่ในเมืองพิษณุโลก ในปี พ.ศ. 2500 ได้สร้างความเสียหายให้กับเมืองพิษณุโลกอย่างมาก เมื่อมีการบูรณะเมือง ศูนย์ราชการจึงถูกย้ายออกไปจากย่านการค้า ศูนย์กลางการค้าขายขยายไปจากบริเวณแม่น้ำน่านไปยังบริเวณสถานีรถไฟ อาคารที่สร้างขึ้นในที่ดินของทางราชการถูกกำหนดให้มีรูปทรงเป็นอาคารคอนกรีต ด้วยเหตุนี้อาคารบ้านเรือนในตัวเมืองพิษณุโลกจึงเปลี่ยนจากห้องแถวไม้มุงหลังคาสังกะสี กลายมาเป็นอาคารตึกสมัยใหม่มุงหลังคาด้วยกระเบื้อง ย่านการค้าตลาดใต้ในพื้นที่ชุมชนพุทธบูชา ที่เคยเป็นชุมชนใจกลางเมือง จึงได้เปลี่ยนไปเป็นชุมชนเล็ก ๆ ในเมืองพิษณุโลกแทน (สถาปนะวรรธนะ. 2543, 179)

ผลงานชิ้นนี้ เป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยเรื่อง "ศิลปะพิกเซลเพื่อนำเสนออัตลักษณ์ของชุมชนพุทธบูชา จังหวัดพิษณุโลก" โดย สรรเสริญ เหรียญทอง มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยนเรศวร ห้ามนำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ก่อนได้รับอนุญาติ
This project is part of Creative Research Project "Pixel Art for Representation the Identity of Buddhabhudha Community, Phitsanulok" by Sansern Rianthong from Naresuan University, Thailand. This work is copyright of Naresuan University. Do not use for commercial benefits before receiving permission.


ติดต่อขอนำผลงานไปใช้ประโยชน์ด้านต่าง ๆ ได้ที่คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร หรือ Email: zoodstudio@gmail.com
Pixelnulok-Isometric-6Bit
สภาพพื้นที่บริเวณถนนพญาลิไท ตลาดเจริญ และวงเวียนหอนาฬิกา
วิถีชีวิตของผู้คนบริเวณวงเวียนหอนาฬิกา ถนนพญาลิไท
พื้นที่บริเวณวงเวียนหอนาฬิกา ในตัวเมืองพิษณุโลก
พื้นที่โรงภาพยนตร์เจริญผล (เดิม)
พื้นที่บริเวณวงเวียนหอนาฬิกา
อาคารพาณิชน์บนถนนพญาลิไท
พื้นที่บริเวณตลาดเจริญผล
บริเวณวงเวียนหอนาฬิกา ที่มักมีรถจากต่างพื้นที่วิ่งย้อนศรเป็นประจำ
พื้นที่บริเวณร้านต้มเลือกหมูชื่อดัง
Pixelnulok-Isometric-6Bit
9
503
0
Published:

Pixelnulok-Isometric-6Bit

9
503
0
Published: