Sansern Rianthong's profile

Pixelnulok-Dimetric-3Bit

Pixelnulok-Dimetric-3Bit
ศิลปะพิกเซลมุมมองไดเมตริก 45 องศา (45° Dimetric)

            ผลงานชิ้นนี้นำเสนอพื้นที่ชุมชนพุทธบูชา จังหวัดพิษณุโลก บริเวณถนนนเรศวร และถนนบรมไตรโลกนาถฝั่งสถานีตำรวจ โดยนำเสนออัตลักษณ์ของชุมชน 2 ด้าน
            (1) อัตลักษณ์ด้านพื้นที่ ได้แก่ พื้นที่หน่วยงานราชการ (สถานีตำรวจ) พื้นที่สาธารณะและลานจัดกิจกรรม (สวนกลางเมือง) และพื้นที่ศาสนสถาน (ศาลปู่ดำ)
            (2) อัตลักษณ์ด้านวิถีชีวิต ได้แก่ กิจกรรมตามความเชื่อ บริเวณศาลปู่ดำ การติดต่อราชการของผู้คนที่สถานีตำรวจ การเข้าร่วมกิจกรรมในชุมชนบริเวณลานกลางเมือง

            ชุมชนพุทธบูชา จังหวัดพิษณุโลก เป็นพื้นที่เก่าแก่ตั้งอยู่บริเวณริมแม่น้ำน่าน ในอดีตเคยเป็นศูนย์กลางความเจริญของจังหวัด เป็นที่ตั้งของสถานที่ราชการ ตลาด ร้านค้า ร้านอาหาร โรงแรม โรงภาพยนตร์ โรงยาฝิ่น โรงเรียน และท่าเรือ โดยเฉพาะท่าเรือของชุมชนนั้นเป็นจุดที่ผู้คนใช้สัญจรเดินทาง ขนส่งผู้คน ติดต่อค้าขาย แลกเปลี่ยนสินค้า และจอดพักเรือสินค้า จนต่อมาได้พัฒนากลายเป็นชุมชนเรือนแพและถูกใช้เป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งของจังหวัดพิษณุโลก ดังคำขวัญประจำจังหวัดวรรคหนึ่งที่ว่า “สองฝั่งน่านล้วนเรือนแพ” ชุมชนเรือนแพพิษณุโลกเป็นชุมชนโบราณ ปรากฏในภาพถ่ายในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 คราวเสด็จประพาสเมืองพิษณุโลก ช่วงปี พ.ศ. 2444  (สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม. 2541, 164-165)
            หลังเกิดเหตุไฟไหม้ใหญ่ในเมืองพิษณุโลก ในปี พ.ศ. 2500 ได้สร้างความเสียหายให้กับเมืองพิษณุโลกอย่างมาก เมื่อมีการบูรณะเมือง ศูนย์ราชการจึงถูกย้ายออกไปจากย่านการค้า ศูนย์กลางการค้าขายขยายไปจากบริเวณแม่น้ำน่านไปยังบริเวณสถานีรถไฟ อาคารที่สร้างขึ้นในที่ดินของทางราชการถูกกำหนดให้มีรูปทรงเป็นอาคารคอนกรีต ด้วยเหตุนี้อาคารบ้านเรือนในตัวเมืองพิษณุโลกจึงเปลี่ยนจากห้องแถวไม้มุงหลังคาสังกะสี กลายมาเป็นอาคารตึกสมัยใหม่มุงหลังคาด้วยกระเบื้อง ย่านการค้าตลาดใต้ในพื้นที่ชุมชนพุทธบูชา ที่เคยเป็นชุมชนใจกลางเมือง จึงได้เปลี่ยนไปเป็นชุมชนเล็ก ๆ ในเมืองพิษณุโลกแทน (สถาปนะวรรธนะ. 2543, 179)

ผลงานชิ้นนี้ เป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยเรื่อง "ศิลปะพิกเซลเพื่อนำเสนออัตลักษณ์ของชุมชนพุทธบูชา จังหวัดพิษณุโลก" โดย สรรเสริญ เหรียญทอง มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยนเรศวร ห้ามนำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ก่อนได้รับอนุญาติ
This project is part of Creative Research Project "Pixel Art for Representation the Identity of Buddhabhudha Community, Phitsanulok" by Sansern Rianthong from Naresuan University, Thailand. This work is copyright of Naresuan University. Do not use for commercial benefits before receiving permission.

ติดต่อขอนำผลงานไปใช้ประโยชน์ด้านต่าง ๆ ได้ที่คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร หรือ Email: zoodstudio@gmail.com
Pixelnulok-3-Dimetric
สวนกลางเมือง, สถานีตำรวจ และศาลพ่อปู่ดำ สิ่งปลูกสร้างบริเวณถนนบรมไตรโลกนาถ
วิถีชีวิตของผู้คนบริเวณสวนกลางเมือง, สถานีตำรวจ และศาลพ่อปู่ดำ
สวนกลางเมือง
สถานีตำรวจภูธรเมืองพิษณุโลก
ศาลพ่อปู่ดำ
พลับพลาที่ประทับ
เวทีแสดงกลางแจ้ง
สี่แยกถนนนเรศวรตัดกับถนนบรมไตรโลกนาถ
Pixelnulok-Dimetric-3Bit
Published:

Pixelnulok-Dimetric-3Bit

            ผลงานชิ้นนี้ เป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยเรื่อง "ศิลปะพิกเซลเพื่อนำเสนออัตลักษณ์ของชุมชนพุทธบูชา จังหวัดพิษณุโลก" โดย สรรเสริญ เหรียญทอง Read More

Published: