Pixelnulok-Top-1Bit
ศิลปะพิกเซลมุมมองจากด้านบน (Top)

           ผลงานชิ้นนี้นำเสนอพื้นที่ทั้งหมดของชุมชนพุทธบูชา จังหวัดพิษณุโลก เพื่อให้เห็นพื้นที่และความสัมพันธ์ทางกายภาพทั้งหมดของชุมชน โดยนำเสนออัตลักษณ์ของชุมชน 3 ด้าน
           (1) อัตลักษณ์ด้านพื้นที่ ได้แก่ พื้นที่ธุรกิจและการค้าขาย พื้นที่ตลาดและแหล่งอาหารการกิน พื้นที่หน่วยงานราชการ พื้นที่ออกกำลังกายและพักผ่อน พื้นที่สาธารณะและลานจัดกิจกรรม พื้นที่ศาสนสถาน และพื้นที่จุดสนใจ
           (2) อัตลักษณ์ด้านวิถีชีวิต ได้แก่ การสัญจรเดินทางภายในชุมชน
           (3) อัตลักษณ์ด้านประวัติศาสตร์ ได้แก่ ชุมชนเรือนแพที่เคยมีในชุมชนในอดีต
           
            ชุมชนพุทธบูชา จังหวัดพิษณุโลก เป็นพื้นที่เก่าแก่ตั้งอยู่บริเวณริมแม่น้ำน่าน ในอดีตเคยเป็นศูนย์กลางความเจริญของจังหวัด เป็นที่ตั้งของสถานที่ราชการ ตลาด ร้านค้า ร้านอาหาร โรงแรม โรงภาพยนตร์ โรงยาฝิ่น โรงเรียน และท่าเรือ โดยเฉพาะท่าเรือของชุมชนนั้นเป็นจุดที่ผู้คนใช้สัญจรเดินทาง ขนส่งผู้คน ติดต่อค้าขาย แลกเปลี่ยนสินค้า และจอดพักเรือสินค้า จนต่อมาได้พัฒนากลายเป็นชุมชนเรือนแพและถูกใช้เป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งของจังหวัดพิษณุโลก ดังคำขวัญประจำจังหวัดวรรคหนึ่งที่ว่า “สองฝั่งน่านล้วนเรือนแพ” ชุมชนเรือนแพพิษณุโลกเป็นชุมชนโบราณ ปรากฏในภาพถ่ายในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 คราวเสด็จประพาสเมืองพิษณุโลก ช่วงปี พ.ศ. 2444  (สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม. 2541, 164-165)
            หลังเกิดเหตุไฟไหม้ใหญ่ในเมืองพิษณุโลก ในปี พ.ศ. 2500 ได้สร้างความเสียหายให้กับเมืองพิษณุโลกอย่างมาก เมื่อมีการบูรณะเมือง ศูนย์ราชการจึงถูกย้ายออกไปจากย่านการค้า ศูนย์กลางการค้าขายขยายไปจากบริเวณแม่น้ำน่านไปยังบริเวณสถานีรถไฟ อาคารที่สร้างขึ้นในที่ดินของทางราชการถูกกำหนดให้มีรูปทรงเป็นอาคารคอนกรีต ด้วยเหตุนี้อาคารบ้านเรือนในตัวเมืองพิษณุโลกจึงเปลี่ยนจากห้องแถวไม้มุงหลังคาสังกะสี กลายมาเป็นอาคารตึกสมัยใหม่มุงหลังคาด้วยกระเบื้อง ย่านการค้าตลาดใต้ในพื้นที่ชุมชนพุทธบูชา ที่เคยเป็นชุมชนใจกลางเมือง จึงได้เปลี่ยนไปเป็นชุมชนเล็ก ๆ ในเมืองพิษณุโลกแทน (สถาปนะวรรธนะ. 2543, 179)
ผลงานชิ้นนี้ เป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยเรื่อง "ศิลปะพิกเซลเพื่อนำเสนออัตลักษณ์ของชุมชนพุทธบูชา จังหวัดพิษณุโลก" โดย สรรเสริญ เหรียญทอง มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยนเรศวร ห้ามนำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ก่อนได้รับอนุญาติ
This project is part of Creative Research Project "Pixel Art for Representation the Identity of Buddhabhudha Community, Phitsanulok" by Sansern Rianthong from Naresuan University, Thailand. This work is copyright of Naresuan University. Do not use for commercial benefits before receiving permission.


ติดต่อขอนำผลงานไปใช้ประโยชน์ด้านต่าง ๆ ได้ที่คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร หรือ Email: zoodstudio@gmail.com
Pixelnulok-Top-1Bit
พื้นที่ชุมชนพุทธบูชา บริเวณถนนคนรักสุขภาพ และถนนพุทธบูชา
พื้นที่ชุมชนพุทธบูชา ช่วงปี ค.ศ.1952 ถ่ายโดย Robert Larimore Pendleton
(Source: University of Wisconsin, Online)
พื้นที่ชุมชนพุทธบูชาในอดีต เต็มไปด้วยเรือนแพ ขนานสองฟากฝั่งแม่น้ำน่าน
พื้นที่ชุมชนพุทธบูชาในปัจจุบัน เต็มไปด้วยอาคารพาณิชย์
แผนที่ชุมชนพุทธบูชา
พื้นที่ชุมชนพุทธบูชา จังหวัดพิษณุโลก
บน: ถนนบรมไตรโลกนาถ 
ซ้าย: ถนนอาทิตย์วงศ์ 
ขวา: ศาลปู่ดำและสถานีตำรวจภูธร เมืองพิษณุโลก
ล่าง: ถนนคนรักสุขภาพ สวนชมน่าน
พื้นที่ชุมชนพุทธบูชา จังหวัดพิษณุโลก
บน: ถนนบรมไตรโลกนาถ 
ซ้าย: สวนกลางเมืองพิษณุโลก
กลาง: ถนนนเรศวร
ขวา: อาคารพาณิชย์บริเวณ ซอย พุทธบูชา 1
ล่าง: สะพานเอกาทศรถ
พื้นที่ชุมชนพุทธบูชา จังหวัดพิษณุโลก
บน: ถนนบรมไตรโลกนาถ
ซ้าย: ถนนพญาลิไท วงเวียนหอนาฬิกา 
ขวา: ถนนพระยาจักรี
ล่าง: ถนนพุทธบูชา อาคารพาณิชย์เก่าแก่ ตลาดท์ไนบาซาร์
พื้นที่ชุมชนพุทธบูชา จังหวัดพิษณุโลก
บน: ถนนบรมไตรโลกนาถ
ซ้าย: ตลาดเทศบาล 1 หรือ ตลาดกิติกร หรือ ตลาดใต้
ขวา: ถนนสุรสีห์
ล่าง: ถนนพุทธบูชา อาคารพาณิชย์เก่าแก่ ตลาดท์ไนบาซาร์
Pixelnulok-Top-1Bit
Published:

Pixelnulok-Top-1Bit

ผลงานชิ้นนี้ เป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยเรื่อง "ศิลปะพิกเซลเพื่อนำเสนออัตลักษณ์ของชุมชนพุทธบูชา จังหวัดพิษณุโลก" โดย สรรเสริญ เหรียญทอง มหาวิทยาลัยน Read More

Published: