Sansern Rianthong's profile

Pixelnulok-TopDown-2Bit

Pixelnulok-TopDown-2Bit

ศิลปะพิกเซลมุมมองจากบนลงล่าง (TopDown)

ผลงานชิ้นนี้นำเสนอพื้นที่บริเวณถนนคนรักสุขภาพ ชุมชนพุทธบูชา จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งเป็นพื้นที่ออกกำลังกายและพักผ่อนเพียงจุดเดียวของชุมชน โดยนำเสนออัตลักษณ์ของชุมชน 2 ด้าน 
(1) อัตลักษณ์ด้านพื้นที่ ได้แก่ พื้นที่ธุรกิจและการค้าขาย เช่น ร้านนวดตัว-นวดฝ่าเท้า พื้นที่ออกกำลังกายและพักผ่อน เช่น ลานการแสดง สวนชมน่าน พื้นที่บริเวณถนนคนรักสุขภาพ
(2) อัตลักษณ์ด้านวิถีชีวิต ได้แก่ กิจกรรมค้าขาย การร้านนวดตัว-นวดฝ่าเท้า การออกกำลังกาย พบปะสังสรรค์ และการสัญจรเดินทางด้วยรถยนตร์

            ชุมชนพุทธบูชา จังหวัดพิษณุโลก เป็นพื้นที่เก่าแก่ตั้งอยู่บริเวณริมแม่น้ำน่าน ในอดีตเคยเป็นศูนย์กลางความเจริญของจังหวัด เป็นที่ตั้งของสถานที่ราชการ ตลาด ร้านค้า ร้านอาหาร โรงแรม โรงภาพยนตร์ โรงยาฝิ่น โรงเรียน และท่าเรือ โดยเฉพาะท่าเรือของชุมชนนั้นเป็นจุดที่ผู้คนใช้สัญจรเดินทาง ขนส่งผู้คน ติดต่อค้าขาย แลกเปลี่ยนสินค้า และจอดพักเรือสินค้า จนต่อมาได้พัฒนากลายเป็นชุมชนเรือนแพและถูกใช้เป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งของจังหวัดพิษณุโลก ดังคำขวัญประจำจังหวัดวรรคหนึ่งที่ว่า “สองฝั่งน่านล้วนเรือนแพ” ชุมชนเรือนแพพิษณุโลกเป็นชุมชนโบราณ ปรากฏในภาพถ่ายในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 คราวเสด็จประพาสเมืองพิษณุโลก ช่วงปี พ.ศ. 2444  (สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม. 2541, 164-165)
            หลังเกิดเหตุไฟไหม้ใหญ่ในเมืองพิษณุโลก ในปี พ.ศ. 2500 ได้สร้างความเสียหายให้กับเมืองพิษณุโลกอย่างมาก เมื่อมีการบูรณะเมือง ศูนย์ราชการจึงถูกย้ายออกไปจากย่านการค้า ศูนย์กลางการค้าขายขยายไปจากบริเวณแม่น้ำน่านไปยังบริเวณสถานีรถไฟ อาคารที่สร้างขึ้นในที่ดินของทางราชการถูกกำหนดให้มีรูปทรงเป็นอาคารคอนกรีต ด้วยเหตุนี้อาคารบ้านเรือนในตัวเมืองพิษณุโลกจึงเปลี่ยนจากห้องแถวไม้มุงหลังคาสังกะสี กลายมาเป็นอาคารตึกสมัยใหม่มุงหลังคาด้วยกระเบื้อง ย่านการค้าตลาดใต้ในพื้นที่ชุมชนพุทธบูชา ที่เคยเป็นชุมชนใจกลางเมือง จึงได้เปลี่ยนไปเป็นชุมชนเล็ก ๆ ในเมืองพิษณุโลกแทน (สถาปนะวรรธนะ. 2543, 179)

ผลงานชิ้นนี้ เป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยเรื่อง "ศิลปะพิกเซลเพื่อนำเสนออัตลักษณ์ของชุมชนพุทธบูชา จังหวัดพิษณุโลก" โดย สรรเสริญ เหรียญทอง มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยนเรศวร ห้ามนำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ก่อนได้รับอนุญาติ
This project is part of Creative Research Project "Pixel Art for Representation the Identity of Buddhabhudha Community, Phitsanulok" by Sansern Rianthong from Naresuan University, Thailand. This work is copyright of Naresuan University. Do not use for commercial benefits before receiving permission.

ติดต่อขอนำผลงานไปใช้ประโยชน์ด้านต่าง ๆ ได้ที่คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร หรือ Email: zoodstudio@gmail.com

Pixelnulok-TopDown-2Bit
Pixelnulok-TopDown-2Bit-Animation
สวนชมน่าน พื้นที่ออกกำลังลังกาย
พื้นที่บริเวณสวนชมน่าน มีการปูเสื่อตั้งโต๊ะนวดฝ่าเท้าและนวดตัวแผนไทย
ภาพมุมสูงพื้นที่บริเวณสวนชมน่าน ถนนคนรักสุขภาพ จังหวัดพิษณุโลก
ลักษณะพื้นที่บริเวณสวนชมน่าน ถนนคนรักสุขภาพ จังหวัดพิษณุโลก
วิถีชีวิตของผู้คนบริเวณถนนคนรักสุขภาพ
Pixelnulok-TopDown-2Bit
Published:

Pixelnulok-TopDown-2Bit

ผลงานชิ้นนี้ เป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยเรื่อง "ศิลปะพิกเซลเพื่อนำเสนออัตลักษณ์ของชุมชนพุทธบูชา จังหวัดพิษณุโลก" โดย สรรเสริญ เหรียญทอง มหาวิทยาลัยน Read More

Published: