Project Views
Appreciations
334
Followers
66
Following
5
ENG:

Katarzyna Kowalska was born in 1981 in Rzeszów. In 2005 she graduated from law at the University of Rzeszów, in 2009 painting at the Faculty of Art of the University Marie Curie-Skłodowska in Lublin; diploma under the leadership of prof. Walenty Wróblewski. She participates in numerous exhibitions and artis… Read More
ENG:

Katarzyna Kowalska was born in 1981 in Rzeszów. In 2005 she graduated from law at the University of Rzeszów, in 2009 painting at the Faculty of Art of the University Marie Curie-Skłodowska in Lublin; diploma under the leadership of prof. Walenty Wróblewski. She participates in numerous exhibitions and artistic events.
Painting is undoubtedly the most important part of her work, but also deals with drawing / illustration and photography. An important inspiration is architecture, urban space, design, street art and computer graphics.

"In painting, the desire to find a "style" is a trap. This constant search and knowledge gives interesting results. Such an approach requires logic, discipline, but also the freedom and liberty of thinking. Often what I feel is impossible entirely to say, specify. To do this you need to have a lot of experience, search, skillfully process and use, and sometimes quit.
At the beginning, in the creative process the time and place where I am is important for me. I never know what really create. Everything takes place on an ongoing basis and provides a synthesis of observation and experience that I carry. I'm fascinated by geometric abstraction but also attempts of accurate combine elements of geometrical form and abstract expressionism. Usually I try to think deeply on this process - only sometimes it takes place spontaneously. Painting is a language in which structure are creating new compositions expressed by using different tools and resources. Thanks to them, I build a space inspired by architecture. Often for me contemporary architecture is a source of inspiration in the initial phase of exploration. Finally, it may turn out, that was created something completely different from what was planned; the creative process can lead to a surface experiments with color and composition, and architectural painting is dominated by layered painting."

CONTACT: katarzyna.fif.kowalska@gmail.com

///////

PL:

Katarzyna Kowalska urodziła się w 1981 roku w Rzeszowie. W 2005 roku ukończyła prawo na Uniwersytecie Rzeszowskim, a w 2009 roku malarstwo na Wydziale Artystycznym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie; dyplom pod kierunkiem prof. Walentego Wróblewskiego. Uczestniczy w licznych wystawach i wydarzeniach artystycznych.
Malarstwo jest niewątpliwie najważniejszą częścią jej twórczości, ale zajmuje się również rysunkiem / ilustracją i fotografią. Ważną inspiracją jest architektura, przestrzeń miejska, design, street art i grafika komputerowa.

"W malarstwie dążenie do znalezienia „stylu” jest pułapką. To ciągłe poszukiwanie i wiedza dają ciekawe wyniki. Takie podejście wymaga logiki, dyscypliny, ale też swobody i wolności w myśleniu. Często to, co czuję nie do końca da się sprecyzować, powiedzieć. By to zrobić trzeba mieć dużo doświadczeń, dużo poszukiwać, umiejętnie przetwarzać i wykorzystywać, czasem rezygnować.
W samym procesie twórczym na początku istotne dla mnie jest czas i miejsce w którym jestem. Nigdy nie wiem co tak naprawdę powstanie. Wszystko rozgrywa się na bieżąco i stanowi syntezę obserwacji i doświadczeń, jakie noszę w sobie. Fascynuje mnie abstrakcja geometryczna, ale i próby trafnego łączenia elementów zgeometryzowanej formy z ekspresjonizmem abstrakcyjnym. Proces ten zazwyczaj staram się głęboko przemyśleć - czasem tylko odbywa się to spontanicznie. Malarstwo jest językiem, w którego strukturze powstają nowe kompozycje wyrażone za pomocą różnych narzędzi i środków. Dzięki nim buduję przestrzeń inspirowaną architekturą. To właśnie architektura najnowsza jest dla mnie często źródłem inspiracji w początkowym etapie poszukiwań. Ostatecznie może okazać się jednak, że powstało coś zupełnie innego; proces twórczy może skierować się ku płaszczyznowym eksperymentom z kolorem i kompozycją, a malarstwo architektoniczne zostanie zdominowane przez malarstwo warstwowe.

KONTAKT: katarzyna.fif.kowalska@gmail.com Read Less
Member since: