Dyptyk Muzea powstał na „Interferencje”  polsko - niemiecką wystawę oraz II Międzynarodowa konferencję naukową „Interferencje kultury współczesnej”, Instytut Germanistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Są one drugą, po pracy na wystawę lubelsko - krakowską, odpowiedzią na wrażeniowe i intuicyjne postrzeganie architektury współczesnej. Przygotowując się do polsko - niemieckiej wystawy wiedziałam, że chcę pozostać w kręgu architektury, czerpać z niej motywy, faktury i barwy by następnie swobodnie rozprzestrzeniać je w abstrakcyjnych kompozycjach na płótnie. Nie chciałam wybierać zupełnie przypadkowych budynków i na ich podstawie przeprowadzać swojej analizy miejsca; zależało mi na wytworzeniu wspólnej przestrzeni znaczeniowej. Finalnie wykorzystałam fasady dwóch budynków: Muzeum Żydowskiego w Berlinie i Muzeum Historii Żydów Polskich w Warszawie. Obrazy cechują wyraźnie wydzielone, ale miejscami przenikające się płaszczyzny i monochromatyczne barwy. Charakterystyczne elementy takie jak bryła, zarys, kształt, rozwiązania konstrukcyjne – połączone w jednej kompozycji stworzyły nową przestrzeń (płaszczyznę) wizualną i problematyczną... 
 
///////
 
Museums Diptych was created to "Interference"  Polish - German exhibition and
II International scientific conference "Interference of contemporary culture", Institute of German at the University of Warsaw. They are the second, after working on the exhibition of the Lublin - Krakow, response to sensational and intuitive perception of modern architecture. While preparing for the Polish - German exhibition, I knew that I wanted to stay in the circle of architecture, derived from the motifs, textures and colors to then freely propagate them in abstract compositions on canvas. I did not want to choose a completely random buildings and on their basis to carry out my analysis of the place; keen on the formation of a common semantic space. Finally I used the facades of two buildings: the Jewish Museum in Berlin and the Museum of the History of Polish Jews in Warsaw. Images are characterized by clearly separated, but places interpenetrating fields of color and monochrome. The characteristic elements such as block, outline, shape, design solutions - together in a single composition created a new space (the field) visual and problematic ...
Muzea - dyptyk
akryl na płótnie  + technika własna
całość 100x180 cm, 2013 r.
KOLEKCJA PRYWATNA

///

Museums - diptych 
Acrylic on canvas + mixed media 
all 100x180 cm, 2013
PRIVATE COLLECTION
Muzea - zdjęcie pokazuje sposób ekspozycji
akryl na płótnie  + technika własna
całość 100x180 cm, 2013 r.
KOLEKCJA PRYWATNA

///

Museums - photo shows the way of exposure 
Acrylic on canvas + mixed media 
all 100x180 cm, 2013
PRIVATE COLLECTION
Muzea  - część 1 
akryl na płótnie  + technika własna
100x90 cm, 2013 r.
KOLEKCJA PRYWATNA

///

Museums - part 1 
Acrylic on canvas + mixed media 
100x90 cm, 2013
PRIVATE COLLECTION
Muzea  - część 2 
akryl na płótnie  + technika własna
100x90 cm, 2013 r.
KOLEKCJA PRYWATNA

///

Museums - part 2 
Acrylic on canvas + mixed media 
100x90 cm, 2013
PRIVATE COLLECTION
Muzea / Museums
23
363
1
Published: