Katarzyna Kowalska's profile
Brutalizm / Brutalism
W prezentowanym, nowym cyklu prac chciałabym skupić się na architekturze w swej namacalnej konkretności. Cykl otwiera obraz "Brutalizm". Został on namalowany z okazji wystawy pt. "Bestialstwo", która towarzyszyła wydarzeniu kulturalnemu w Lublinie w maju 2015 - Noc Kultury. Chcąc nawiązać do tytułu wystawy postanowiłam zaczerpnąć cytaty architektoniczne z brutalizmu - nurtu w architekturze późnego modernizmu powstałego w końcu lat 40. XX wieku. Postawiłam na bliskość znaczeniową słów brutalizm i bestialstwo i pod tym pierwszym ukryłam swoje fascynacje architekturą. Dodatkowo sam obraz jest bardzo surowy i oszczędny, a na wspomnianej wystawie prezentował się opakowany w strecz, w efekcie czego niewidoczne pozostały wszelkie niuanse malarskie. Widoczne były tylko najmocniejsze, kontrastowe podziały w kompozycji. Zabiegiem tym ponownie chciałam nawiązać do bestialstwa i bestialskiego potraktowania mojego dzieła, które niejako się dusiło pod folią. Nawiązując w ten sposób do tytułu udało mi się wyjść poza obrazowe przedstawienie bestialstwa jako tematu, a skupić się na nim bardziej formalnie. Jednocześnie pozostałam w zgodzie moimi inspiracjami i poszukiwaniami artystycznymi w kręgu architektury, ale także miejsca. Wytworzony świat i przestrzeń w obrazie nawiązuje do konkretnego obiektu architektonicznego, ale przez dokonane przekształcenia powstała nowa jakość i nowe, niemożliwe wejście do innego miejsca widoczne pod daszkiem. Kolejne fantasmagoryczne miejsce.. 

///////

In present,  new series of works I would like to focus on architecture in its tangible concreteness. The cycle opens with the image "Brutalism". It was painted for the exhibition entitled "Bestiality" that accompanied the cultural event in Lublin in May 2015 - Night of Culture. Because I want to refer to the title of exhibition, I decided to get some quotes from brutalism architecture - a trend of late modernism in architecture created in the late 40th XX century. I put on semantic proximity of words brutality and bestiality, and in this first hid my fascination with architecture. In addition, the image itself is very crude and frugal, and on the exhibition I mentioned was presented wrapped in stretch, resulting in remaining invisible to all the nuances of painting. Only the strongest, contrasting divisions in the composition were visible. This procedure I wanted to refer to the bestiality and bestial treatment of my works that seems to suffocating under the film. Referring in this way to the title, I managed to go beyond the pictorial representation of bestiality as a theme, and focus on it more formally. At the same time I remained consistent with my inspirations and artistic explorations in the circle of architecture, but also place/space. The resulting world and the space in the picture refers to a specific architectural object, but through restatements established new quality and a new, impossible entrance to another place visible under the roof. Another phantasmagorical place ..
Brutalizm
Akryl na płótnie+technika własna
100x90 cm, 2015
 
///
 
Brutalism
Acrylic on canvas + original technique
100x90 cm, 2015
Obraz opakowany w strecz, przygotowany do ekspozycji na wystawie pt. "Bestialstwo"

///

Painting packed in stretch, prepared for display at the "Bestiality" exhibition 
Brutalizm / Brutalism
13
603
0
Published: