Michaela Bartonova's profile

Design and carving of a wooden puppet head

Michaela Bartonova - Visual Artist 
Řezba hlavy/ Design a řezba hlavy loutky / Design and carving of a wooden puppet head
První kroky s dlátem / Design and carving of a wooden puppet head
Sketches, design, modeling
First steps with a chisels

Aby mohla loutka vzniknout, musí jí někdo vymyslet.
In order for a puppet to be created, someone has to invent it.
Loutka je symbol. Obsahuje mnoho významů a přináší komplex informací, které vnímáme intuitivně. Nese v sobě poselství. Proto věnuju navrhování loutky - designu velkou pozornost od úplného začátku.
The puppet is a symbol. It contains many meanings and brings a complex of information that we perceive intuitively. It carries a message. That's why I pay a lot of attention to the design of the puppet from the very beginning.
Kresba je dvourozměrná a pro řezbáře je někdy nutné si hlavu nejdříve vymodelovat, aby si uvědomil jak tvary přecházejí do třetího rozměru.
Kresba je dvourozměrná a pro řezbáře je někdy nutné si hlavu nejdříve vymodelovat, aby si uvědomil jak tvary přecházejí do třetího rozměru.
The drawing is two-dimensional and for the carver it is sometimes necessary to model the head first in order to realize how the shapes pass into the third dimension.
A pak už jen odebíráme hmotu z přeřezané hlavy, která má ostré hrany a jen lehce napovídá, jak bude hlava vypadat.
And then we just remove the material from the severed head, which has sharp edges and only slightly hints at how the head will look. 
Přes 30 let navrhuji, řežu, maluju a oblékám loutky, navrhuju scénu, vytvářím digitální scénografii a kombinuju různé žánry na scéně divadla. Je to hezká práce. A měla by zůstat zachována.
For over 30 years I have been designing, cutting, painting and dressing puppets, designing the scene, creating digital scenography and combining different genres on the theater stage. It's a nice job. And it should be preserved.
Proto předávám své zkušenoati tu a tam zájemcům o toto řemeslo a kreativní umění.
That's why I pass on my experience here and there to those interested in this craft and creative art.
Je to dlouhý proces a není to lehká práce. Ale radost je veliká, když loutka začíná ožívat.
Jako tvůrci dáváme loutce tvář, výraz a formu. Hledáme nejvhodnější materiály, hrabeme se ve skříních svých i cizích babiček, ve vzpomínkách a ve svém podvědomí.
It is a long process and not an easy job. But the joy is great when the puppet starts to come alive.
As creators, we give the puppet a face, expression and form. We look for the most suitable materials, rummage through our own and other people's grandmothers' closets, memories and our subconscious.


Dává nám radost. Máme prostor - neboť loutka je fantastická a nemá žádná omezení, může být kýmkoliv ...
It gives us joy. We have space - because the puppet is fantastic and we have no restrictions, it can be anyone...
Design and carving of a wooden puppet head
Published:

Owner

Design and carving of a wooden puppet head

Published: