Michaela Bartonova's profile

Puppet in digital light

P u p p e t  I n  D i g i t a l  L i g h t  / LOUTKA V DIGITÁLNÍM SVĚTLE
The puppet is a symbol. It contains many meanings and brings a complex of information that we perceive intuitively. It has a message. That's why I pay a lot of attention to puppet design - design from the very beginning. 

Loutka je symbol. Obsahuje mnoho významů a přináší komplex informací, které vnímáme intuitivně. Nese v sobě poselství. Proto věnuju navrhování loutky - designu velkou pozornost od úplného začátku.
Puppet and Microcamera - CONFIGURATION workshop in Lübeck  Experimenting with inerenationa team, organised by Kobalt Figurentheater
The understanding of the puppet and the whole puppet world changed as society changed. It has not stopped even today.

Chápání loutky a celého loutkového světa se proměňovalo tak, jako se měnila společnost. Nezastavilo se ani v dnešní době.
Puppet and Microcamera - CONFIGURATION workshop in Lübeck  Experimenting with inerenationa team, organised by Kobalt Figurentheater
Fond Darstellende Künste: CONFIGURATION :
"The digital world is no longer unknown, but the analog world of theater has not yet completely discovered it. Since Corona, the crisis has been declared an opportunity, and the performing arts have been affected by locking as well as all other areas of life. What to do without a show? How should theater work with little or no audiences? What to do with all this creative commitment? " (PROF. EM. Dr. WOLFGANG SCHNEIDER)/
Texts published about Konfiguration : Fonds Darstellender Künste: HERE

Digitální svět již není neznámý, ale analogový svět divadla jej ještě zcela neobjevil.
Od Corony byla krize prohlášena za příležitost a scénická umění byla ovlivněna uzamčením stejně jako všechny ostatní oblasti života. Co dělat bez představení? Jak by mělo divadlo fungovat s malým nebo žádným publikem? Co dělat se vším tím kreativním nasazením? "
(PROF. EM. Dr. WOLFGANG SCHNEIDER)
Hodnocení projektu Konfiguration : Fonds Darstellender Künste: ZDE
The world has digitized significantly in recent years. And it also influences puppet theater. And we are inspired by it, or we struggle with it and look for new ways, while still respecting the old traditional theatrical elements. Or we combine them and experiment a lot.
Svět se za poslední léta výrazně digitalizoval. A ovlivňuje také loutkové divadlo. A my jsme tím inspirováni, nebo se s tím potýkáme a hledáme nové cesty a při tom stále ctíme staré tradiční divadelní prvky. Nebo je kombinujeme a hodně experimentujeme.
The puppet has been present in human culture since ancient times. It served in rituals. In contact with the gods or the dead and interpreted human pleas and desires. Maybe that's why we feel the elusive magic of the puppets. Does its charm affect the digital and virtual world? Is it possible to enrich authentic with virtual?

Loutka se v lidské kultuře vyskytovala od pradávna. Sloužila při rituálech. Při kontaktu s bohy, nebo zemřelými a tlumočila lidské prosby a touhy. Možná právě pro to cítíme neuchopitelnou magičnost loutek. Zasahuje její kouzlo i digitální a virtuální svět? Je možné obohacovat autentické o virtuální ?
Drawing in Motion - about people and animals, Objects, puppets and digital tools,Tineola, 2013 /  Kresba v pohybu, o lidech a zvířatech, Objekty, loutky a digitállní nástroje, 2013
Project on line for Excelsia Collage - Prague - Sydney, 2021 : Macbeth
Unique virtual collaboration with renowned international video artist and theatre-maker Michaela Bartonova - Excelsia Collage Article HERE
Workshopy digitální ve světe projektoru s dětmi: České Budějovice - Jihočeská Galerie - lektorské centrum a Benešov - Umělecká škola - skupiny paní lektorky Mixánové. Téma - Rovnováha v lese a jak jí dosáhnout ve společenství lidí. Diskuze s dětmi. 
Stage design for Figurentheater Lübeck:
Stane design and experimenting for Runghols Ehre, Scena a experimentování pro představení Rugholts Ehre, 2017
To Somewhere Else, About the emigration of the Czech brothers to Berlin, Tineola. For celebration of Czech-german culture cooperation for Goethe Institut, Prague, 2017, Někam jinam, o emigraci Českých bratří do Berlín, Tineola. K výročí 25 let Česko-německé kulturní spolupráce pro Goethe Institut, 2017
Wood Wide Web, invisible world of roots and fungi. The story of Suzanne Simard - the little girl dreams and the scientist reveals invisible facts. Live painting, shadow play, masks and flat puppets, Tineola, Prague 2019 / jak spot stromy mauve, neviditelný svět kořenů a hub. Příběh Suzanne Simard - holčička sní a vědkyně odhaluje nevidětelná fakta. Živá malba, stínohra, masky a ploché loutky, Tineola, Praha 2019
Wood Wide Web, Michaela Bartonova a Ralf Lucke  -  opening night, 2019, Berlin
The magic of puppets cannot be lost in the digital world, it can only be rediscovered. Old puppets in contrast with a moving scene. Multiplied paintings and combinations of traditional art with photography, video. Objects that are giant screens on which the meeting of shadow play and analog puppets is projected. This is a new phenomenon for the viewer's imagination and will enrich our imaginary world. However, if we are able to save the world as such. That is why we set out on the path of responsibility and with all our imagination we turn our attention to nature and education. Creativity, responsibility, moral approach to work and development of aesthetic perception.

Kouzlo loutek se v  digitálním světě nemůže ztratit, jen může být znovu objevováno. Staré loutky v kontrastu s pohyblivou scénou. Násobené obrazy a kombinace tradičního umění  s fotografie, videem. Objekty, které jsou obří plátna na které se promítá setkání stínohry   a analogové loutky. To je pro obrazotvornost diváka novým jevem a bude obohacovat náš imaginární svět. Pokud ovšem budeme schopni zachránit svět jako takový. Proto se vydáváme na cestu zodpovědnosti a se vší tou fantazií obracíme svou pozornost k přírodě a ke vzdělávání. Kreativita, zodpovědnost, morální přístup k práci i rozvíjení estetického vnímání.

Theater Rafaela Zwischenraum, Berlin - Experimenten project : Balance, 2021
Puppet in digital light
Published:

Owner

Puppet in digital light

Published: