Melancholia

Fashion by Kirsten Wilmes
Models: Dafna Lazrovitz & Julia Gordon

Minolta XD7 & Mamiya RZ67
Kodak Elite Chrome 100,200