user's avatar
TOP 3 những đồng coin Web3 TIỀM NĂNG không nên bỏ qua
Đồng coin Web3 Chain Link là một mạng lưới phi tập trung một phần mềm trung gian giữa các hợp đồng thông minh và các dữ liệu bên ngoài, cho phép các hợp đồng thông minh Smart contract truy cập an toàn vào nguồn cấp dữ liệu ngoài chuỗi.
Nếu các bạn đã biết bản thân Smart contract không có khả năng tương tác với các nguồn dữ liệu bên ngoài blockchain và Chain Link được sinh ra và giải quyết được vấn đề đó.
Hiện tại, Đồng coin Web3 Chainlink không có một đối thủ nào đó cạnh tranh, khi mà họ đã tạo ra một thị trường riêng, một sân chơi riêng.
Xem thêm những Social của Toplistcoin:
​​​​​​​
TOP 3 những đồng coin Web3 TIỀM NĂNG không nên bỏ qua
0
3
0
Published:
user's avatar
Toplist Coin

TOP 3 những đồng coin Web3 TIỀM NĂNG không nên bỏ qua

0
3
0
Published: