user's avatar
Oracle trong Blockchain là gì
Oracle được gọi là thế giới bên ngoài để đưa vào thế giới của Blockchain. Bởi vì thuộc tính cố hữu của Blockchain là không thể nào tự động đi ra ngoài để lấy dữ liệu hoặc truy cập dữ liệu ở thể giới thực, nó chỉ biết những cái xảy ra trong Blockchain mà thôi. Những cơ sở dữ liệu liệu thực, ví dụ: Blockchain không thể nào biết được hiện tại đang có dịch covid hay là thông thống là ai, người nhiễm covid bao nhiêu người chẳng hãng như vậy, thì Blockchain không hề hay biết.
Oracle trong Blockchain là gì
Tại sao Oracle lại quan trọng
Các blockchain hay hợp đồng thông minh trong thể nào truy cập ở dữ liệu bên ngoài của blockchain. Tuy nhiên, có một số thỏa thuận trong các hợp đồng, phải có những thông tin liên quan đến thế giới bên ngoài để thực hiện các thỏa thuận.
Khi muốn truy cập vào thế giới bên ngoài thì oracle là lúc cần đến nhất, vì chúng có thể cung cấp các liên kết giữa dữ liệu bên ngoài và bên trong blockchain một cách dễ dàng.
Các oracle có vai trò vô cùng quan trọng trong hệ sinh thái blockchain vì chúng mở rộng tất cả phạm vi hoạt động của các hợp đồng thông minh.
Nếu không có Oracle của blockchain, thì các hợp đồng thông minh sẽ bị hạn chế  vì chúng chỉ có thể truy cập vào dữ liệu từ trong mệnh của chúng.
Xem thêm những social của Toplist Coin:

Oracle trong Blockchain là gì
1
6
0
Published:
user's avatar
Toplist Coin

Oracle trong Blockchain là gì

1
6
0
Published: