Wei-Tsyr Shyu

Package Design M.S.

Pratt Institute

New York, NY, USA