ജീവിതം ഒരു ചരിത്രമാണ്, വായനയുടെ ചരിത്രം.

#വായനാദിനം

NB: ഈ ചിത്രം ബീഡി തൊഴിലാളികളുടെ ചരിത്രം ഓര്‍മ്മിപ്പിക്കുന്ന ഫോട്ടോഷോപ്പ് നിര്‍മ്മിതി മാത്രമാണ്.

പ്രധാന ചിത്രത്തിന് കടപ്പാട്‌: Seema KK

#ReadingDay #dineshbeedi #workingclass #june19 #pnpanikkarday #keralareadingday
Reading Day Poster
0
6
0
Published:
user's avatar
Black Tea Cuppa

Reading Day Poster

0
6
0
Published:

Creative Fields