Labindalaw  ang Masasayang Prinsesa (Twelve Merry Princesses)
Ang Mga Kuwento ni Lola Basyang ni Severino Reyes.
Retold by Christine S. Bellen. Illustrated by Abi Goy.

Published by Anvil Publishing.