Thy Nguyễn Văn's profile

Lamborghini Reventon

Hình ảnh mặt bên của chiếc siêu xe Lamborghini Reventon.
Được vẽ lại bằng Adobe Illustrator, lúc bắt đầu tiếp xúc với Graphic Design. 
Lamborghini Reventon
Published:

Lamborghini Reventon

Published: