2
VW: Das Logo
7,827 70,449
McDonalds: Taste of Moscow