2
VW: Das Logo
7,883 71,056
McDonalds: Taste of Moscow