2
VW: Das Logo
7,787 70,087
McDonalds: Taste of Moscow