2
VW: Das Logo
7,788 70,090
McDonalds: Taste of Moscow