Yulya Besplemennova's profile

Yulya Besplemennova

system designer

Yulia Besplemennova

medium.com/@yulya

Milano, Italy