5
Amazfit v2.0
Amazfit v1.0
Alcatel Watch UX
GoPro App Rethought