Terry White

Terry White Photography

Atlanta, GA, USA

Work Experience

Adobe

Worldwide Design Evangelist

July 1996 - Atlanta, Georgia, United States