Kirill Korniienko

Project Manager

Terodesign

www.tero.design

Krakow, Poland