Technexia Pvt. Ltd.'s profile banner
Technexia Pvt. Ltd.'s profile

Technexia Pvt. Ltd.

Information Technology & Online Services

Technexia

www.technexia.com

Karachi, Pakistan