Technexia Pvt. Ltd.

Information Technology & Online Services

Technexia

www.technexia.com

Karachi, Pakistan