Stephanie Shorter

Student at Oklahoma State University

stephanieshorter.com

Stillwater, OK, USA