Shanna Jan

UX Designer

NavisHealth

shannajan.com

Santa Clara, CA, USA