Shamim Aktar

Creative Graphic Designer

Project manager at graphic design

shamimaktar838@gmail.com

Rajshahi, Bangladesh