Nabil S. Alfy

Restaurant Manager

Nabil S. Alfy

Sharm el-Sheikh, Egypt