Monika Nowak

Senior Graphic Designer

NECON

http://www.monikanowak.com

Wrocław, Poland