Federico Meroni

Freelancer and Student

Politecnico di Milano

Milan, Italy