Olga Khovanskaya's profile

Olga Khovanskaya

Co-Founder and Chief Architect in MOPS/ architect / designer

MOPS Architecture Studio

mops.studio

Moscow, Russian Federation