KEVO ABBRA

African Fashion Stylist | Set Designer | Prop Master

STYLIST + PROPS MASTER

http://www.kevoabbra.co.ke/

Nairobi, Kenya