Hoài Thương (Nhõi)

Senior Digital Marketing Executive, 2D Artitst

Công ty Dịch vụ MobiFone khu vực 8

Ho Chi Minh City, Vietnam