• 
   
   
   
  clown cat
  pen drawing
   
  2013 ⓒ by Ying-ji