• model: Geri Doncheva
    designer: Stoyan Radichev
    make-up: Rumen Chakarov
    hair: Galin Bivolarski
    location: Somewhere
    photography: Borislav Zhuykov / Creativehall