Vintage

  • 201
  • 14
  • 1
  • Vintage

  • Photographer: Graham Mitchell
    Stylist: Lina Khrystoforova
    Model: Darya, Starsystem (Kiev)