Truong Vinh

  • 535
  • 20
  • 2
  • Truong Vinh
    New Design Brochure & Web
  • Một khách hàng khá lớn , brochure làm lúc còn trong team Betelgeux . Nếu bạn nào hay đi siêu thị sẽ biết hãng này :)