• Syria
    Journey Through Syria. April/May 2005.
  • My Journey through Syria in April/May 2005. Here are some selected photos (37) taken in Damascus, Palmyra, Saint Simeon, Bosra, Homs, Hama, Aleppo, Krak des Chevaliers, Ebla... I hope You'll like it. Enjoy!