Statoil - Melkøya- Hammerfest - Norway

  • 78
  • 9
  • 3