SANOOK GROUP

  • 153
  • 1
  • 0
  • Sanook Group
    Website
  • http://www.sanookgroup.com
    สนุก เป็นชื่อกลุ่มจังหวัด (cluster) ประกอบไปด้วยจังหวัดสกลนคร นครพนม และมุกดาหาร โดยนำพยัญชนะและสระของแต่ละจังหวัดมาประกอบเป็นคำสนุกคือ ส.เสือ จากสกลนครน.หนู จาก นครพนม สระอู และก.ไก่จากมุกดาหารเชิญสัมผัสประสบการณ์แห่งความสุขสนุกสนานผสานความอิ่มเอมใจจากวัฒนธรรมล้ำค่าธรรมชาติงามริมฝั่งโขงได้ตลอดทุกฤดูกาล