Rebellion in Magenta

 • 324
 • 14
 • 0
 • ___BG___________________________________________________________________________
   
          Защо крием недоволството си, защо смятаме за непристойно да проявим гняв и да възроптаем срещу това, което смятаме за нередно? Защо толкова време не можем да създадем общонационални ценности, обществен морал? Нима това не е най-пагубното за едно общество - когато спре да бъде общество и стане съвкупност от индивидуалности, стадо от единаци. Спасяваме се поединично, бягаме надалеч, оставяме семейството и близките си в ръцете на хора, които не искат да ни управляват. Оставяме всичко, с което сме се родили и израстнали на олигарси, на безнравствени крадци.
  Красивата инсталация на Петко Дурмана “Магентената стая” вдъхнови един проект, който да развие темата за скритото в нас и в обществото ни. Необходими ли са катализатори, за да излезе наяве негодуванието ни, така както ни е необходима инфрачервена камера, за да видим посланията под магентата? Ще придобием ли свободата открито да заявяваме и отстояваме позицията си? Без страх, без колебания, без репресия.
   
   
          Лозунгът “Не съм там. Тук съм.” е вдъхновен от прекрасната лекция на Йордан Жечев от семинарът TEDxBG.
         Благодаря на Петко и неговият екип за помощта и всеотдайността по време на реализацията на този проект.
   
  медияBoyscout
  стилист: Лиляна Гергишанова и Василен Милков
  Петко Дурмана
  модел: Георги Челебиев

   
  __EN____________________________________________________________________________
   
   

            Why hide our displeasure, therefore consider it unseemly to show anger against what we consider to be wrong? Why so long we can not create a nationwide values, public morality? Is this not the most devastating for a society - when it stops to be society and become a collection of individuals, a herd of loners. Saved singly, run away, leaving our family in the hands of people who do not want to govern us. Leave everything we were born and raised on to the oligarchs and immoral thieves.
            The beautiful art installation of Petko Dourmana called "Magenta room" inspired our project to develop the theme about the hidden in us and in our society. Do we need catalysts to emerge our resentment, as we need an infrared camera to see the messages hidden under the magenta dye? Will we gain the freedom to openly declare and defend our position? Without fear, without hesitation, without repression.

   

           The slogan "I'm not there. I'm here."( Не съм там. Тук съм. written on one of the walls) was inspired by the wonderful lecture by Jordan Zhechev  at the TEDxBG seminar.
            We want to thank Petko Dourmana and his team for their help and dedication during this project.
   
  media: Boyscout
  style: Lilyana Gergishanova & Vasilen Milkov
  art instalation: Petko Dourmana
  model: George Chelebiev

   
 • Не съм там. Тук съм. // I am not there. I am here.
 • Мафия // Mafia
 • Мразя ви безплатно // I hate you for free
 • Болен ляв носи // untranslatable pun