• Greyhound (photo  Elliott Эрвитт)
  • Greyhound
  • Baby (my photo)