Manager magazin article, Bogsch Erik/ Richter

  • 134
  • 0
  • 0
  • Manager magazin 2013 february cover story. Bogsch Erik CEO of Hungarian pharmaceutical manufacturer Richter Gedeon