• Book-cover. Tha MAKEBEN vol.1-3

    2011/ CL: CYUOKORON-SHINSHA. INC./ Author: Takeaki Daimon/ D: Yukimasa Matuda/ I: Ko. Machiyama
  • Book-cover.  The"YUZAI BENGO" Makeben vol.3
  • Book-cover. The "CHINMOKU SURU SHONIN" Makeben vol.2
  • Pop. The Makeben vol.2
  • Book-cover. The "BORDER" Makeben vol.1
  • Pop. The Makeben vol.1
  • loopool (Ko. Machiyama)
    http://www.loopool.info