LAGODEKHI, GEORGIA. Border Checkpoint

  • 473
  • 14
  • 2
  • BORDER CHECKPOINT
    Lagodekhi, Georgia
  • The custom located at Georgian border to Azerbaijan