• Kaleidoscope
    Editorial for a fashion retailer by Igor Oussenko.