• Origami Masta: Kuat KonirbayevPhotography: Vitaliy Andrievskiy