EXTRAVAGANZA

 • 1506
 • 65
 • 7
 • Fashion design       Bunka Fashion College   - kodosenmonshilka 3rd grade -
   
  Photo               TAKA
  Stylist                Kentaro Tasaki
  Hair                   KiKi
  Make up          Namiko
  Set design      Shiho Minami
  Art work           Kahori Maki