• Universal name - Zeus, Thor. Lithuanian - Perkunas.
    Photoshop