• MUAH: Anna Nerezova
    MDL: Olesya
    PHOTO / RTCH: Mikhail Malyugin